Úvodní stránka » MŠ - Przedszkole

 Mateřská škola - Przedszkole

Organizace dne v MŠ

  • 6:10-8:00 scházení dětí, spontánní a individuální činnosti, pohybové aktivity
  • 8:15-9:15 spontánní činnosti, možné dělení na dvě skupiny, pohybové aktivity, komunitní kruh, logopedická pravence,hygiena, svačina
  • 9:15-9:45 dělení dětí na dvě skupinky - s českým a s polským jazykem vyučovacím (prostor pro jazykovou výchovu, dokončení výtvarných a pracovních činností, nacvičování programů, činnost dle třídních vzdělávacích plánů  
  • 9:45-11:15 pobyt venku (pískoviště, poznávání okolí, pohybové aktivity, hry v přírodě, hry na hřišti), náhradní činnosti  
  • 11:15-12:00 hygiena, oběd
  • 12:00-14:00 pohádka, odpolední odpočinek
  • 14:00-14:30 vstávání, hygiena, odpolední svačina
  • 14:30-16:10 spontánní hry, dokončení činnosti z dopoledne, individuální chvilky (hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností), individuální činnosti  
 

Den je v MŠ pružně přizpůsobovám potřebám dětí.


Personální zajištění MŠ

Bc. Katarzyna Pustowková - vedoucí učitelka

pustowkova@zskosariska.cz

Andrea Klusová - učitelka

klusova@zskosariska.cz

Mgr. Denisa Husarová - učitelka

husarova@zskosariska.cz 

Barbara Boszczyková, DiS. - učitelka

boszczykova@zskosariska.cz

Jana Cymorková - učitelka MD

cymorkova@zskosariska.cz

Dokumenty MŠ

Školní řád

Poslání mateřské školy

Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Poznávám svět kolem sebe“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji hudebních a pohybových schopností dětí. Filozofie naší MŠ Pod stříškou vychází ze snahy přiblížit se životu ve ,,velké rodině‘‘, která žije pod jednou střechou v přátelství, porozumění, komunikaci, vzájemné empatii, spolupráci a  pomoci. Poskytuje dětem ochranu, bezpečí, pohodové a radostné prostředí. Také je učí chápat svět, myslet na své zdraví, vede je k svobodnému a samostatnému jednání podle demokratických zásad.

Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení sjednocení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte a jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí.

2020-09-03 22_11_32-Window.png