Úvodní stránka » MŠ - Przedszkole

 

Mateřská škola - Przedszkole

 

 • Mateřská škola je dvoutřídní (1. třída – s českým jazykem vyučovacím, 2. třída – s polským jazykem vyučovacím) s celodenním provozem a navštěvují ji zpravidla děti od tří do šesti let věku.
 • S dětmi pracují dvě učitelky, asistentka pedagoga, chůva a provozní zaměstnankyně, která je také pověřena dozorem nad dětmi.
 • Provoz  MŠ je od 6:30 do 15:45 hodin, děti se do MŠ přijímají od 6:30 do 8:00 hodin.
 • Zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče) jsou povinni osobně předat dítě učitelce. Rodiče mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář ke stažení – viz. Dokumentace školy). Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než rodiči.
 • Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, jiným onemocněním či infekčním onemocněním. Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením od lékaře.
 • Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte aj.
 • Rodiče jsou povinni oznámit učitelce předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
 • Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po dohodě se zřizovatelem a předchozím písemném upozornění rodičů.
 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby převzetí dětí od rodičů do doby jejich předání rodičům nebo jimi pověřené osoby.
 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí za stravné – viz. Školní stravování. Je nutné dodržovat termíny placení stravného a školného. Přihlašování a odhlašování stravného – zásadně u vedoucí ŠJ.
 • V MŠ je zaveden celodenní pitný režim.
 • Provoz MŠ je přerušen v době prázdnin ZŠ
 • V MŠ se řídíme pokyny Ministerstva školství o protidrogové prevenci a prevenci proti negativním jevům.

 

 Úplata za vzdělávání: 

Úplata se pro příslušný školní rok stanovuje pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši tj. 210,- Kč (děti v posledním ročníku - bezúplatně).

Pro případy dětí v celodenním provozu mateřské školy, jimž je docházka omezena nejvýše na 4 hodiny denně nebo jen na 5 dnů v měsíci se stanovuje výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty tj. 140,- Kč

Poslání mateřské školy: 

Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Poznávám svět kolem sebe“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji hudebních a pohybových schopností dětí. Filozofie naší MŠ Pod stříškou vychází ze snahy přiblížit se životu ve ,,velké rodině‘‘, která žije pod jednou střechou v přátelství, porozumění, komunikaci, vzájemné empatii, spolupráci a  pomoci. Poskytuje dětem ochranu, bezpečí, pohodové a radostné prostředí. Také je učí chápat svět, myslet na své zdraví, vede je k svobodnému a samostatnému jednání podle demokratických zásad.

Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení sjednocení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte a jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí.