Úvodní stránka » NOVINKY » Výběrové řízení - konkurs na miejsce

Ředitel

 Základní školy a Mateřská školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Učitel(ka) mateřské školy s polským jazykem vyučovacím


Zařazení podle NV 222/2010 Sb. - Díl 2.16, Výchova a vzdělávání

 

Požadavky:
•  odborná a pedagogická způsobilost učitele pro mateřské školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
•  organizační a hlavně kreativní schopnosti,
•  občanská a morální bezúhonnost,
•  ochota podílet se na koncepci rozvoje školy s polským jazykem vyučovacím včetně organizace školních a mimoškolních akcí

Pracovní úvazek: 100%

Platové zařazení: v souladu s NV č. 564/2006 Sb. včetně novely NV č. 381/2010 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Předpokládaný nástup: 01.09.2011

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého pobytu uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, telefonní kontakt, email.

Lhůta pro podání přihlášek: 15. dubna 2011

Adresa pro zaslání přihlášek:
ZŠ a MŠ, Košařiska 70, 739 81
Přihlášky je vhodné zasílat emailem:  reditel@zskosariska.cz

Předpokládaný termín konání výběrového řízení:
2. května 2011 v 9:00 hod. v budově školy.
Součástí výběrového řízení je osobní pohovor s uchazečem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  

V Košařiskách dne 28. února 2011

 

Mgr. Dalibor Pyszko

ředitel školy

 

 

Dyrektor

Základní školy a Mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska,příspěvková organizace

ogłasza konkurs na miejsce:

 

Nauczyciela(-lki) przedszkola z polskim językiem nauczania

 

Zaszeregowanie wegług NV 222/2010 Sb. - oddział 2.16, Wychowanie i kształcenie

 

Wymagania:

•  wykształcenie pedagogiczne , kierunek wychowanie przedszkolne Zgodnie z prawem nr. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
•  zdolności organizacyjne i twórcze,
•  nienaganność obywatelska i moralna,
•  chęć współdziałania przy tworzeniu koncepcji rozwoju przedszkola i szkoły z polskim językiem nauczania włącznie z organizowaniem imprez szkolnych i pozaszkolnych

Etat pracy: 100%

Zaszeregowanie płatnicze: w zgodzie z NV č. 564/2006 Sb. włącznie noweli  NV č. 381/2010 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Przewidywane rozpoczęcie pracy: 01.09.2011

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
Imię,nazwisko, tytuł, data i miejsce urodzenia, miejsce stałego zamieszkania . Do zgłoszenia kandydat dołączy życiorys, w którym poda dane o dotychczasowych zatrudnieniach oraz kwalifikacjach i zdolnościach zawodowych, kontakt telefoniczny, adres e-mailowy .

Termin podawania zgłoszeń: 15 kwietnia 2011

Adres , pod który prosimy przesłać zgłoszenie:
ZŠ a MŠ, Košařiska 70, 739 81
Zgłoszenia można przesłać pocztą elektroniczną pod adres:  reditel@zskosariska.cz

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej:
2 maja 2011 o godz.9:00 w budynku szkoły.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo przerwać wybór kandydata na podane stanowisko kiedykolwiek w trakcie jego trwania.

Koszarzyska, 28 lutego 2011

 

Mgr. Dalibor Pyszko

dyrektor szkoły