Úvodní stránka » NOVINKY » Informace pro rodiče MŠ - Informacja dla rodziców przedszkola

Vážení a milí Rodiče - Szanowni i kochani Rodzice

MŠ – Przedszkole bude v provozu od 25.5.2020.

Od 4.5. – 11. 5. 2020 budeme zjišťovat zájem docházky do MŠ – prosíme o sdělení informace, zda-li  od 25.5.2020 Vaše dítě bude/ nebude  navštěvovat MŠ na email pustowkova@zskosariska.cz

Z hygienických důvodů, bude provoz omezený.

Provozní doba MŠ - Przedszkola bude od 7:00 do 15:00 hodin.  MŠ - Przedszkole bude v provozu do 10.7.2020, pak bude provoz školky přerušen.

Prosím, seznamte se s níže uvedenými pravidly, které je nutné striktně dodržovat.

Předem děkujeme. 

Pokyny k provozu MŠ – Przedszkola od 25. 5. 2020

Docházka

 • Zcela dobrovolná
 • Platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci)
 • Pokud  během průzkumu docházky uvedete, že od 25. 5. nenastoupíte a Vaše rozhodnutí si rozmyslíte, informujte nás prosím dopředu, abychom stihli upravit provoz.

 Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: dospělí - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

  Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Prosíme minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 Pravidla provozu ve školce

 • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce prosím, opravdu zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ, jelikož pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, bude celá MŠ uzavřena a poslaná do karantény včetně všech rodinných příslušníků. Dětem ráno bude měřená teplota, pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.                      
 • MŠMT neuplatňuje v případě mateřských škol žádné omezení 15 dětí – i tak se budeme snažit zachovat co nejmenší kolektivy, které nám dovolí provoz školky
 • Roušky - dle nařízení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Během provozu musí mít další personál roušky, ochranné štíty – prosíme, připravte na to vaše děti.
 • Při vstupu do šaten budou umístěny dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor školky (šatny) vstupovat, aby sobě i dětem dezinfikovali ruce.
 • Předávání dítěte bude v šatně školky, prosíme Vás, u vstupu zazvoňte a nahlaste jméno dítěte, počkejte v šatně na pedagoga, kterému dítě bude předáno. Nevstupujte do dalších prostorů školy, a zachovávejte dostatečný odstup od  jiných osob.
 • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu  školy.

Další opatření:

  • Ručníky budou jednorázové papírové
  • Dezinfekce a dezinfekční mýdla v koupelně
  • Častější hygiena dětí
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál školy, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
 • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti (viz příloha)

Provoz školky

 • Provoz MŠ - Przedszkola od 7:00 – 15:00 hodin
 • Příchod do MŠ - Przedszkola bude umožněný pouze od 7:00 – 8:00 hodin.
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12:00 – 12:30 hodin a od 14:30 – 15:00 hodin.

Školné

 • Za měsíc duben: 0,- Kč
 • Za měsíc květen: 0,- Kč + stravné 5 dnů
 • Za měsíc červen: 210,- Kč

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

  Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 •  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
 •  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení(viz příloha), která je možné vyplnit a podepsat před vstupem do školy:
 1. Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 2. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

 

Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízeních vlády. Ohledně změn budou rodiče včas informováni.

Dále může dojít ke změnám na základě rozhodnutí ředitelky školy. Jedná se i pro školku o zcela novou situaci a budeme se snažit podmínky provozu upravovat, abychom všechny co nejvíce ochránili a zároveň celou situaci usnadnili za podmínek daných nařízením vlády ČR.

Víme, že podmínky nejsou ideální, ale věříme, že se brzy vše v dobré obrátí a zase budeme fungovat „normálně“.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Łucja Gill - ředitelka školy

Příloha - Čestné prohlášení