Úvodní stránka » NOVINKY » Logopedická prevence

V lednu 2015 byla naše MŠ - Przedszkole se svým projektem vybrána a pro období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 získala grant z rozvojového programu MŠMT
„PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2015 “.

Tento projekt byl schválen pod názvem:

POZNÁVÁM SVĚT KOLEM SEBE ANEB UMÍM HO POJMENOVAT“.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozvoj komunikačních a řečových dovedností všech dětí v mateřské škole, zlepšení vzdělávacích podmínek dětí a jejich bezproblémové zařazení do základní školy.

Cílem projektu:

1. Rozvoj jazykových a řečových dovedností u dětí.

2. Zvýšení úrovně logopedické prevence v MŠ – Przedszkolu.

3. Začlenění širší veřejnosti, zejména rodičů do problematiky v oblasti rozvoje jazyka a řeči.

Projekt bude realizován ve dvou úrovních:

1. Nákup vhodných pomůcek k logopedické prevenci a zkvalitnění práce v dané oblasti.

2. Akce pro rodiče a děti uskutečněná v září 2015.

Učitelky mateřské školy budou realizovat aktivity, které posilují jazykovou úroveň dětí a zároveň minimalizují jazykové problémy u dětí s narušenou komunikační schopností.

Aktivity zaměřené na:

- rozvoj hrubé a jemné motoriky;

- rozvoj sluchové a zrakové percepce;

- dechová a fonační cvičení;

- rytmizace;

- rozvoj jazykových rovin.

 Získané finanční prostředky budou použity na:

- vybavení MŠ – Przedszkola moderními pomůckami pro řečovou výchovu;

- materiál k realizaci akce pro rodiče a děti.