Úvodní stránka » MŠ - Przedszkole

 Mateřská škola - Przedszkole

Organizace dne v MŠ

  • 6:10-8:00 scházení dětí, spontánní a individuální činnosti, pohybové aktivity
  • 8:15-9:15 spontánní činnosti, možné dělení na dvě skupiny, pohybové aktivity, komunitní kruh, logopedická pravence,hygiena, svačina
  • 9:15-9:45 dělení dětí na dvě skupinky - s českým a s polským jazykem vyučovacím (prostor pro jazykovou výchovu, dokončení výtvarných a pracovních činností, nacvičování programů, činnost dle třídních vzdělávacích plánů  
  • 9:45-11:15 pobyt venku (pískoviště, poznávání okolí, pohybové aktivity, hry v přírodě, hry na hřišti), náhradní činnosti  
  • 11:15-12:00 hygiena, oběd
  • 12:00-14:00 pohádka, odpolední odpočinek
  • 14:00-14:30 vstávání, hygiena, odpolední svačina
  • 14:30-16:10 spontánní hry, dokončení činnosti z dopoledne, individuální chvilky (hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností), individuální činnosti  
 

Den je v MŠ pružně přizpůsobovám potřebám dětí.


Personální zajištění MŠ

Bc. Katarzyna Pustowková - vedoucí učitelka

pustowkova@zskosariska.cz

Andrea Klusová - učitelka

klusova@zskosariska.cz

Mgr. Denisa Husarová - učitelka

husarova@zskosariska.cz 

Barbara Boszczyková, DiS. - učitelka

boszczykova@zskosariska.cz

Jana Cymorková - učitelka MD

cymorkova@zskosariska.cz

Dokumenty MŠ

Školní řád

Poslání mateřské školy

Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Poznávám svět kolem sebe“. Filozofie naší MŠ Pod stříškou vychází ze snahy přiblížit se životu ve ,,velké rodině‘‘, která žije pod jednou střechou v přátelství, porozumění, komunikaci, vzájemné empatii, spolupráci a  pomoci. Poskytuje dětem ochranu, bezpečí, pohodové a radostné prostředí. Také je učí chápat svět, myslet na své zdraví, vede je k svobodnému a samostatnému jednání podle demokratických zásad.

Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení sjednocení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte a jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí.

2020-09-03 22_11_32-Window.png