Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ředitele školy

Ředitel

Základní školy a mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvkové organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2014/2015.

V souladu s §34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

MS01/14; MS02/14; MS04/14; MS05/14; MS07/14; MS10/14; MS11/14; MS12/14; MS13/14

 

V Košařiskách dne 5. května 2014

 

 

 

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy

Pozn.

Rodičům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí předáno včetně evidenčního listu.