Úvodní stránka » Školní stravování

Š K O L N Í   S T R A V O V Á N Í

- Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně. Dítě mateřské školy je přihlášeno ke stravování automaticky.

- Přihlašování a odhlašování je vždy možné pouze do 7:30 téhož dne a to buď telefonicky na 558 362 832, emailem na jidelna@zskosariska.cz nebo online na eStrava.cz.

- Placení obědů je možné hotově nebo bezhotovostně inkasní platbou. Platby v hotovosti probíhají u vedoucí školní jídelny do patnáctého dne v měsíci (od 6:30 do 7:45 a od 13:30 do 14:30). Platí se na daný měsíc. Nemá-li strávník zaplacený oběd do posledního pracovního dne v měsíci, nemá nárok na oběd první pracovní den dalšího měsíce. Toto neplatí pro strávníky, kteří hradí stravné z bankovních účtů. Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd až následující den. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím měsíci.

- Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

- Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.

- Odběr obědů do přinesených nádob je možný v době od 11:15 do 11:30, Podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. o školských zařízeních (školský zákon) v platném znění, školní jídelna zabezpečuje stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Proto se ustanovení vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., zejména § 4, vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastňují vyučovacího procesu – tedy nikoliv na žáky v době jejich nemoci, kdy o ně pečuje rodina.

- Za dítě, které není odhlášeno ze stravování a chybí více než jeden den, budou doúčtovány režijní náklady za každý následující den (viz níže).

 

Mateřská škola

 

Dítě do 6 let věku

 • dopolední svačinka - 10 Kč
 • oběd - 20 Kč (polodenní stravné 30 Kč)
 • odpolední svačinka - 8 Kč (celodenní stravné 38 Kč)

 

Dítě od 7 let věku

 • dopolední svačinka - 10 Kč
 • oběd - 26 Kč (polodenní stravné 36 Kč)
 • odpolední svačinka - 8 Kč (celodenní stravné 44 Kč)

 

Základní škola

 • oběd - 26 Kč (do 10 let dítěte)
 • oběd - 28 Kč (od 11 let dítěte)

 

Dospělí

 • oběd - 53 Kč

 

Proč musím doplácet za obědy?

Školský zákon stanovuje, že dětem v mateřských školách, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol je poskytována dotace na mzdové a věcné režie školního stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Obědy jsou tak tudíž pro rodiče levnější, zaplatí pouze náklady na potraviny.

Pokud dítě není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. Oběd, který byl uvařen a dítě ho nesní, tak mají celý zaplatit rodiče, tedy uhradit i dotace, na které nemají v době nepřítomnosti dítěte ve škole nárok. Proto je nutné, aby si strávníci obědy ve školních jídelnách nezapomínali odhlašovat.

Prováděcí vyhláška o školním stravování určuje, že první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se v tomto případě nepočítá. Pokud dítě onemocní a nestačí si odhlásit oběd, nárok na dotovaný oběd první den nemoci má. Znamená to, že zaplatí pouze náklad na potraviny, jak je běžné, a neplatí náklady na mzdy a věcnou režii. Oběd si odnese domů, nebo mu takzvaně propadne.

Problematiku upravují v platném znění:

 • zákon č. 561/2004 Sb. § 119
 • zákon č. 561/2004 Sb. § 122
 • vyhláška č. 107/2005 Sb.