Úvodní stránka » NOVINKY » Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace zve k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018, který se koná dne 3. 4. 2017 od 12:00 do 16:00. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a to i v případě, že bude žádat o odklad povinné školní docházky. Taktéž se dostaví i zákonný zástupce s dítětem, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2016/2017.

U zápisu je nutno doložit:

občanský průkaz zákonného zástupce;

rodný list zapisovaného dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce (pěstoun apod.), je podstatné, aby doložila také své oprávnění dítě zastupovat.

Pro urychlení a komfort administrativního procesu zápisu bude v mateřské škole připraven zápisní list. Prosíme o jeho pečlivé vyplnění a přinesení s sebou v den zápisu. Zápisní list lze také stáhnout zde

Průběh zápisu:

1)    Formální část v sekretariátu školy

-     zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, odevzdá vyplněný zápisní list a získá registrační číslo;

2)    Motivační část ve třídě

-     pedagog orientačně zjistí úroveň znalostí a dovedností zapisovaného dítěte.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno nejpozději dne 7. 4. 2017 zveřejněním seznamu s registračními čísly na vchodových dveřích školy a na internetových stránkách školy.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání zde.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Těšíme se na setkání u zápisu.