Úvodní stránka » NOVINKY » Zápis do 1.třídy - Zapis do klasy 1. 2021/2022

 Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2021/2022

Dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2021/2022 bude zápis probíhat v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů -  bez přítomnosti dětí.

 

K povinné školní docházce budou zapsány děti:

-          - narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

  - s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

 

1. Žádost o přijetí do ZŠ a dotazník pro rodiče dítěte si můžou rodiče stáhnout na webových stránkách školy (www.zskosariska.cz) nebo po telefonické domluvě vyzvednout v ředitelně školy.

2. Žádosti a dotazníky budou moci rodiče odevzdávat buď:

a) vložit do poštovní schránky školy

b) dokumenty odeslat doporučeně poštou

c) zaslat do datové schránky

d) e-mailem s elektronickým podpisem na adresu gill@zskosariska.cz

e) osobní podání – po předchozí telefonické domluvě osobně odevzdat ve škole

3. Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:

- pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé

- písemně  - vyplní žádost o odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8.rok věku

Zákonný zástupce doloží společně se žádosti v den zápisu 2 doporučující posouzení:

- školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

- odborného lékaře

 

Žádosti a dotazníky odevzdávat od 6. do 20.dubna 2021

Doplňující informace: 

 - po ukončení zápisu  bude na dobu 15 dnů zveřejněn seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními  čísly na našich webových stránkách www. zskosariska.cz a na vstupních dveřích školy.

 - ředitelka vydává Rozhodnutí o přijetí do školy- nejpozději do 30 dnů ode dne konání zápisu

 - zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává

 - písemné rozhodnutí o přijetí vydává škola jen v případě, že o něj zákonný zástupce písemně požádá 

Pokud máte nějaké dotazy k průběhu zápisu - kontaktuje nás.

Milí rodiče, velmi si vážíme toho, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu. Doufáme, že naplníme vaše očekávání  a věříme, že vaše děti  budou v naší škole spokojené a budou se učit rády.

 

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Košařiska 70, 739 81

Datová schránka:  qz7mh4w

Tel. kontakt:  776 041 999,  Mgr. Łucja Gill

Po ukončení mimořádných opatření s dětmi a rodiči, které nastoupí do 1. ročníku, uspořádáme motivační část zápisu.  

Na nové prvňáčky se velmi těšíme !!!

:-)

Formuláře ke stažení

Zapisy do klasy 1.

na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie oświadczenia Ministerstwa Edukacji, zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 odbędą się zgodnie z przepisami prawa, ale bez udziału dzieci.

 

Obowiązkowa edukacja dotyczy dzieci:

 - urodzonych od 1.9.2014 do 31.8.2015

- z odroczeniem obowiązku szkolnego z ubiegłego roku szkolnego

 

1. Potrzebne dokumenty do zapisu 1. klasy (Žádost o přijetí do ZŠ a dotazník pro rodiče dítěte) będą załączone na stronach szkolnych (www.zskosariska.cz) lub po wcześniejszej umowie telefonicznej można odebrać w dyrekcji lub sekretariacie szkoły.

2. Wypełnione  i podpisane dokumenty można oddać formą:

a) włożyć do szkolnej skrzynki pocztowej

b) wysłać pocztą

c) wysłać formą „datové schránky“

d) wysłać pocztą elektroniczną na adres gill@zskosariska.cz , ale tylko wtedy, gdy dysponujecie podpisem elektronicznym

e) podpisane dokumenty dostarczyć do szkoły–po wcześniejszym uzgodnionym terminie

3. Odroczenie obowiązku szkolnego

Rodzice mają prawo wnioskować o odroczenie obowiązku szkolnego:

- jeżeli dziecko nie jest fiyzycznie i emocjonalnie dojrzałe

- pisemnie wypełnią wniosek o odroczeniu obowiązku szkolnego

Rodzicom podający dokument wniosku odroczenia szkolnego potrzebna jest:

- opinia wydana przez poradnię pedagogiczno – psychologiczną

- opinia specjalisty lekarza

 

Wszystkie wypełnione dokumenty oddać w terminie od 6. do 20.4. 2021

Dodatkowe informacje:

       - po zakończeniu rejestracji dyrektor szkoły wydaje Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły (do 30 dni od terminu zapisów)

       - lista przyjętych uczniów na podstawie przydzielonego numeru identyfikacyjnego zostanie opublikowana na stronach internetowych szkoły (www.zskosariska.cz) oraz na drzwiach wejściowych budynku szkoły 

       - wyniki będą dostępne przez okres 15 dni

        - pisemna decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły nie jest już wysyłana do rodziców

        - szkoła wydaje pisemną decyzję o przyjęciu tylko wtedy, gdy rodzic poprosi o nią na piśmie    

W razie pytań w sprawie organizacji zapisów prosimy o skontaktowanie się z nami:


Sanowni Rodzice,
cieszymy się, że wybraliście naszą szkołę dla swojego dziecka. Mamy nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania i wierzymy, że Wasze dzieci będą zadowolone w naszej szkole i  będą się chętnie uczyć.

 

Adres szkoły:

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Košařiska 70, 739 81

„datová schránka“:  qz7mh4w

Tel. kontakt:  776 041 999, Mgr. Łucja Gill

 

Po zakończeniu obecnej sytuacji epidemiologicznej, szkoła zorganizuje spotkanie motywacyjne dla dzieci i rodziców.

 

Na nowych pierwszoklasistów się bardzo cieszymy !!!

:-)