Poslání mateřské školy

Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Poznávám svět kolem sebe“. Filozofie naší MŠ Pod stříškou vychází ze snahy přiblížit se životu ve ,,velké rodině‘‘, která žije pod jednou střechou v přátelství, porozumění, komunikaci, vzájemné empatii, spolupráci a  pomoci. Poskytuje dětem ochranu, bezpečí, pohodové a radostné prostředí. Také je učí chápat svět, myslet na své zdraví, vede je ke svobodnému a samostatnému jednání podle demokratických zásad.

Mateřská škola spolupracuje s rodiči na organizaci činností ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. 

Rodič je informován o prospívání svého dítěte a jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí.

NABÍZÍME:

Metoda dobrého startu

Individuální přístup, práce v malých skupinách

Rodinná atmosféra

Dvojjazyčnost

Heterogenní skupiny

Prvky Montessori

Projektové dny

Logopedická prevence

Spolupráce s knihovnou Košařiska, Třinec

Práce s keramikou

Výlety po okolí, poznávání přírody

Divadlo  Český Těšín, Třinec

Lyžařský kurz, výuka plavání dle aktuálních možností