Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům v oblasti preventivní, výchovné, sociální a kariérové. Vytváření a podpora příznivého sociálního klimatu ve třídě a rozvoj osobnosti žáků patří k prioritám naší práce.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti Školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Při poskytování poradenských služeb je kladen důraz na informovaný souhlas jako nezbytnou podmínku poskytnutí služby.

„Minimální preventivní program“ je zaměřen především na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.