ŠABLONY I

Název projektu: Společné vzdělávání v Košařiskách IV

Číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0000915
Zahájení realizace: 1. 9. 2022
Ukončení realizace: 31. 8. 2024

Výše podpory: 934 860,- Kč

Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, komunitního setkávání a podpory zavádění inovativních metod výuky.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL 

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

DIGITALIZACE ŠKOL

REALIZACE KOMPONENTY 3.1. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

 

 

Projekty realizované v minulosti

 

Šablony III
Název projektu:

Společné vzdělávání v Košařiskách III

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v MŠ a ZŠ Košařiska
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017526
Zahájena realizace: 1.9.2020
Ukončení realizace: 31.8.2022
Výše podpory: 517 453 Kč

Naše škola se stala úspěšným žadatelem výzvy č.02_20_80 tzn. Šablony III

Cílem dvouletého projektu (2020 – 2022) je v naší škole vytvořit  pracovní pozice – Školní asistent pro děti mateřské školy, dále žákům nabídnout setkávání v klubech – Klub zábavné matematiky a logiky a Badatelský klub, dále proškolit pedagogický sbor k novým odborným způsobilostem, nabídnout rodičům žáků zdarma odborná setkávání a organizovat několik projektových dnů s odborníky.
 
 
 
************************************************************************************************************************************************************************************
 
 
Název projektu: 
 
Přírodní školní zahrada v Košařiskách, Košařiska, okres Frýdek-Místek
č.04671861
 
Příjemce podpory:
Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace
 
Dotační program:
NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Enviromentální prevence výzva č. 16/2017: Přírodní zahrady
 
 
Předmětem předkládaného projektu je rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání ve školní zahradě v obci Košařiska. Cílem projektu je pořízení dílčích prvků podporujících výuku EVVO a přírodních věd v rámci základního vzdělávání. Konkrétně budou vybudovány 4 vyvýšené záhony, které budou sloužit k pěstování bylin, zeleniny a drobného ovoce, dále bude vybudován altán, který bude sloužit jako přírodní učebna – třída. Součástí projektu je také pořízení zahradního náčiní (zahradní kolečko, motyčky, hrábě, rýče). Pořízené prvky budou sloužit pro EVVO v rámci výuky i v rámci mimoškolních aktivit (školní družina, včelařský kroužek apod.).       
 
 
 
************************************************************************************************************
 
Název projektu: 
 
Informační a komunikační učebna v Košařiskách
 
Projektová výzva:
 
Integrovaný regionální operační program – 7. výzva MAS Jablunkovsko-IROP-školy
 
V září 2018 byla vybavena stávající ICT učebna sloužící pro výuku předmětu Informační a komunikační technologie žáků základní školy, základní školy s polským jazykem vyučovacím, dále pro výuku dalších předmětů s vazbou na klíčové kompetence IROP a pro činnost školní družiny novou ICT technikou a žákovskými židlemi.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání. Nově vybavená ICT učebna žákům umožní využití současných informačních a komunikačních technologií v rámci výuky.

 
************************************************************************************************************

 

Název projektu:

Společné vzdělávání v Košařiskách II

Projektová výzva: 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem dvouletého projektu (2018 – 2020) je v naší škole vytvořit tři pracovní pozice – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Školní asistent pro děti mateřské školy a Školní asistent pro žáky záklandí školy, dále žákům nabídnout setkávání v klubech – Čtenářský klub, Klub zábavné matematiky a logiky a Klub konverzace v cizím jazyce, dále proškolit pedagogický sbor k novým odborným způsobilostem, nabídnout rodičům žáků zdarma odborná setkávání a organizovat několik projektpvých dnů s odborníky.

************************************************************************************************************
 
 

Název projektu:

Zabezpečení budovy ZŠ a MŠ Košařiska

 

Projektová výzva: RP MŠMT 

Podpora zabezpečení mateřských a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti v roce 2017

Cílem projektu je vytvořit vhodné zabezpečení budovy školy proti nežádoucími vniknutí nepovolaným osobám v době výchovy a vzdělávání dětí a žáků.

************************************************************************************************************

 

Název projektu:

Friendship without borders – Przyjaźń bez granic

 

Projektová výzva: 

Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 – Strategických partnerství vzdělávacích institucí s tématem školního vzdělávání výzva 2016

Cílem tříletého projektu (2016 – 2019) je vytvoření profesního partnerství se základními školami v Německu, Polsku a Francii včetně výjezdů žáků a plnění společných výchovně-vzdělávacích úkolů a aktivit. (REPORTÁŽ)

************************************************************************************************************

 

Název projektu:

Společné vzdělávání v Košařiskách

Projektová výzva: 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem dvouletého projektu (2016 – 2018) je v naší škole vytvořit dvě nové pracovní pozice – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Školní asistent pro žáky ohrožené školním neúspěchem, dále žákům nabídnout setkávání v klubech – Čtenářský klub a Klub zábavné matematiky a logiky, dále proškolit pedagogický sbor k novým odborným způsobilostem a také nabídnout rodičům žáků zdarma odborná setkávání.

************************************************************************************************************

 Název projektu:

 

  • je tříletý mezinárodní projekt (2015 – 2018), který v České republice realizuje Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s KVIC Nový Jičín;
  • účastní se ho 17 partnerů + 6 přidružených organizací z 10 evropských zemí: IR, VB, PT, SE, FR, ČR, AU, IT, BG, LT;
  • v ČR je zapojeno 12 škol;
  • je finančně podpořen Evropskou komisí.

Cíl projektu:

  • porozumět současným globálním a rozvojovým tématům;
  • propojit si své znalosti z výuky s rolí, kterou mohou hrát při utváření spravedlivějšího světa a jeho udržitelného rozvoje; 
  • tvorba inovativních výukových lekcí a projektových týdnů s žáky;
  • účast učitelů na seminářích a školeních k rozvoji globální výchovy včetně mezinárodních setkání a výměnných pobytů.

************************************************************************************************************

 

Název projektu:

Jazykové dovednosti na ZŠ Košařiska

 

Projektová výzva: 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl projektu:

V rámci projektu škola nakoupila nové knihy do žákovské knihovy včetně čteček el. knih, zorganizuje čtenářské dílny, vyslala žáky na jazykový pobyt do Polska a vyučující anglického jazyka na jazykový kurz do Anglie.

************************************************************************************************************

 

Název projektu:

Mladý žurnalista „Młody dziennikarz“ aneb učme mladou generaci polské národnostní menšiny publikovat informace v mateřském jazyce

 

Projektová výzva: RP MŠMT Podpora výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin 2017

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků v polském jazyce – jazyce národnostní menšiny obce Košařiska. Záklandí škola nabízí ve svém vzdělávacím programu s polským jazykem vyučovacím volitelný zájmový útvar Žurnalistika (práce s informacemi, psaní reportáží, vedení rozhovorů s významnými osobnostmi, základy práce s polským textem, jeho korektury, propagace polské literatury aj.) Pod vedením pedagoga v polském jazyce vyučovacím se žáci seznamují s polskou literaturou, základy polské žurnalistiky a základy polské stylistiky. Žáci v zájmovém útvaru tvoří svůj žákovský redakční tým a každý měsíc vydávají nové číslo školního časopisu.

Cílem projektu je podpořit polské národnostní vzdělávání. Hlavní důraz je kladen na multikulturní výchovu se zaměřením na kulturní diference, lidské vztahy a principy sociálního smíru a tolerance. Nedílnou součástí je také rozvoj mediální výchovy s důrazem na kritické čtení a vnímání mediálního sdělení v polském jazyce včetně jeho interpretace, stavby a vnímání autora. Žáci pochopí fungování médií, vliv médií ve společnosti a lépe rozvinou práci v realizačním týmu.

 ************************************************************************************************************

 

Název projektu:

Učíme se dopravním předpisům

Projektová výzva: Ministerstvo dopravy ČR

Hlavním cílem dopravního projektu je zvýšení bezpečnosti a tím snížení úrazovosti chodců a cyklistů v silniční dopravě, která je v naší republice největší. Pro některé žáky to bude průprava v budoucnosti získat v kurzu autoškoly oprávnění k řízení motorového vozidla. Dalším cílem je naučit žáky už v mladém věku správné návyky, slušnosti, ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu, znát pravidla a předpisy dopravní vyhlášky, poznat kdo má přednost v průjezdu jednoduchých křižovatek, význam světelné signalizace a semaforů, dopravního značení a dopravních značek, práva a povinnosti účastníků silničního provozu, chování se, jestliže se stane účastníkem dopravní nehody apod.

 ************************************************************************************************************

Název projektu:

Recyklohraní

Projektová výzva:

      

ASEKOL            EKO-KOM           EKOLAMP           EKOBAT

Recyklohraní je dlouhodobý projekt, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Naše škola zapojením v projektu získává za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si může následně vybrat zajímavé odměny z internetového katalogu školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Další body pak získává za účast v soutěžích či plněním rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

 ************************************************************************************************************

Zrealizované investiční projekty:

Název projektu a dotační titul

 

Stručná charakteristika

Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci projektu škola nakoupila pro své pedagogy tablety a bude pedagogy akreditovaně vzdělávat v jejich metodickém využívání ICT ve výuce, 2013-2014.

Víceúčelové hřiště – Sportovní areál Košařiska

Program MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu (Investiční priority)

V rámci projektu byla postaveno nové velké víceúčelové hřiště sloužící nejen pro účely výuky tělesné výchovy žáků základní školy, ale i k zájmovému vzdělávání žáků školní družiny, dětí mateřské školy a k dalšímu sportovnímu vyžití v obci.

Rozšíření učebních prostor mateřské školy – stavební úpravy ZŠ a MŠ Košařiska

Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Realizací projektu došlo k rozšíření učebních prostor mateřské školy a vybudování další samostatné učebny.

Zpevněné plochy ZŠ Košařiska – zajištění bezbariérovosti

Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

V rámci projektu byla provedena výměna stávajícího povrchu příjezdové komunikace ke škole a ploch kolem budovy školy. Realizací projektu je zajištěn bezbariérový přístup k budově školy.

Rekonstrukce školní jídelny – stavební úpravy ZŠ a MŠ Košařiska

Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014

V rámci projektu byly zvětšeny prostory školní jídelny a kuchyně. Byly vytvořeny samostatné prostory pro přípravu ovoce a zeleniny, výdeje obědů, mytí nádobí a šatny s WC pro zaměstnance školní jídelny v souladu s hygienickými požadavky. Školní kuchyně byla vybavena novými spotřebiči včetně zakoupení myčky nádobí.

Zateplení budovy ZŠ a MŠ Košařiska

Operační program Životní prostředí

Předmětem projektu bylo zateplení vnější obálky budovy školy, výměna oken.

Rozšíření učebních prostor PZŠ – stavební úpravy ZŠ a MŠ Košařiska

Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012

V rámci projektu byly stavebními úpravami zrušeny nevyužívané prostory, zrekonstruovány učebny PZŠ (vodoinstalace, elektroinstalace a osvětlení), vybudován větší učební prostor pro počítačovou učebnu včetně bezbariérového přístupu, dále zrekonstruováno WC pro žáky a zaměstnance školy včetně vybudování nového bezbariérového WC.

Školní hřiště očima dětí

Walmark fond pro Třinecko

V rámci projektu došlo k obnovení doskočiště pro skok do dálky na venkovním hřišti (školní zahradě), dále vybudování malého fotbalového hřiště s brankami a zakoupení herní prvků k relaxaci ve školní družině. Vše navrhli žáci ZŠ.