Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Školská rada má 3 členy, sestává ze zástupce zákonných zástupců žáků, zástupce pedagogických pracovníků školy a zástupce zřizovatele. Volební řád ŠR je vydán zřizovatelem školy. Členem rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů rady je tříleté. Na prvním zasedání svolaném ředitelem školy projedná ŠR jednací řád a volí si svého předsedu, který svolává následující zasedání. Členové ŠR na svých zasedáních projednávají zejména vzdělávací oblast, vyjadřují se ke školním vzdělávacím programům, schvalují výroční zprávu o činnosti školy, schvalují školní řád a navrhují jeho změny, schvalují pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílejí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednávají návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřují se k rozboru hospodaření a navrhují opatření ke zlepšení hospodaření, projednávají inspekční zprávy ČŠI, podávají podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, či podávají návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. Ředitel školy je povinen poskytnout školské radě veškeré informace o škole a její dokumentaci.

Členové školské rady pro období 2022 – 2025:

Mgr. Silvie Lisztwanová – zástupce pedagogických pracovníků školy, předsedkyně ŠR

Alina Koždoňová – zástupce zřizovatele

David Cieślar – zástupce zákonných zástupců žáků