Organizace dne

– Školní družina je v provozu ráno od 6:30 do 7:45 a pak od konce vyučování tj. od 11:40 do 16:00 hodin. Školní družina má dvě oddělení tj. 1. oddělení s českým jazykem vyučovacím a 2. oddělení s polským jazykem vyučovacím. Děti přicházejí do ŠD v doprovodu vyučujícího ihned po skončení vyučování, kde je převezme vychovatelka ŠD.

– O děti zapsané v ŠD, ale nestravující se ve školní jídelně, se stará v době obědů dozorující učitel. Po obědě tento učitel předá dítě vychovatelce ŠD. Během oběda, nestravující se děti čekají ve školní družině, stejně tak jako děti již odstravované.

– Žák, který navštěvuje školní družinu, je povinen odevzdat zápisní lístek řádně vyplněný a podepsaný zákonnými zástupci s naprosto přesně uvedenými odchody žáka ze ŠD. Změny o odchodu je nutno hlásit písemně, a to i v případě jednoho dne. Žák, který se nemůže zúčastnit činnosti ve ŠD musí být řádně omluven.

– Poplatek u pravidelných žáků je 100,- Kč/měsíc a u nepravidelných žáků včetně žáků zapsaných jen na zájmový útvar školní družiny je 50,- Kč/měsíc. Tímto poplatkem jsou částečně pokryty provozní náklady na zájmovou činnosti dětí, nikoliv však mzdové náklady. Hospodaření je řádně evidováno.

– Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťují vychovatelky ŠD.

– V případě vážných přestupků proti řádu školy a ŠD je možno dítě ze školní družiny vyloučit. Toto musí být provedeno v souladu s vyhláškou o zřizování ŠD.

– V případě, že je dítě „po škole“, vyučující informuje o této skutečnosti vychovatelku ŠD a dítě poté předá osobně vychovatelce ŠD.

– Třídní učitel informuje vychovatelku ŠD o absenci, o  změnách rozvrhu a o všech změnách, jež mohou narušit plynulý provoz ŠD.

– První část činnosti ve školní družině je odpočinková, následuje zájmová činnost dle týdenního rozpisu a na závěr probíhá individuální činnost dětí – hry, soutěže… O úpravě režimu dne dle aktuální situace rozhodují vychovatelky ŠD.

Nabídka zájmových útvarů:

Angličtina pro nejmenší (1. a 2. ročník)

Sportovní hry (mladší děti)

Sportovní hry (starší děti)

Kreativní kroužek (výtvarné i jiné tvoření)

Všeználek (badatelství, logika, zdravověda a další)

V odpoledních hodinách probíhá v prostorách školy výuka hudebního oboru ZUŠ Jablunkov.