Organizace dne ve školní družině

 • Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:30 do 7:45 a od 11:40 do 16:00. České a polské oddělení působí v úzké spolupráci. Žáci do ŠD přicházejí pod dohledem učitele ihned po skončení vyučování, nebo po odstravování v doprovodu vychovatelky.
 
 • Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost na základě školního vzdělávacího programu pro školní družinu, zejména formou odpočinkových, rekreačních, pohybových a zájmových činností. Žákům umožňujeme také přípravu na vyučování. 

 • Příprava na vyučování není to povinnou činností ŠD. Domácí úkoly mohou žáci plnit nejdříve po 15. hodině, se souhlasem rodičů. Žák pracuje samostatně, vychovatelka žákům úkoly neopravuje.

 • Žáky, kteří navštěvují hodiny hry na hudební nástroje v rámci Základní umělecké školy Jablunkov, vyzvedává vyučující ze ŠD a po skončení hodiny žáka do ŠD opět přivádí.
 
 •  Žák, který navštěvuje školní družinu, je povinen na začátku školního roku odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek podepsaný zákonnými zástupci, s přesně uvedenými odchody žáka ze ŠD a informací o tom, zda odchází sám, či v doprovodu. 
 
 • Změnu v odchodu žáka je nutno oznámit vychovatelkám písemně, nejlépe v informačním deníčku žáka. Žák, který se nemůže zúčastnit činnosti v ŠD, musí být řádně omluven.
   
 • Poplatek za ŠD činí 100,- Kč/měsíc. Pokud se žák účastní vzdělávání v ŠD 2 dny v týdnu a méně, nebo pokud
  se účastní
  pouze ranní ŠD, příspěvek
  rodičů se snižuje na
  50 Kč měsíčně. Tímto poplatkem jsou částečně pokryty provozní náklady na zájmovou činnosti dětí, nikoliv však mzdové náklady. 
 
 • V případě vážných přestupků proti řádu školy a ŠD je možno dítě ze školní družiny vyloučit. 
 
 

Aktuální nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2023/2024:

Katolické náboženství – nepovinný předmět

Evangelické náboženství – nepovinný předmět

Angličtina pro 1. a 2. ročník (základy anglického jazyka a příprava na výuku cizího jazyka)

Malý záchranář (pravidla první pomoci a řešení krizových situací)

Taneční kroužek (hudebně pohybová výchova, základy tanečních kroků, nácvik vystoupení)

Šikovné ruce (vaření, pečení, ruční práce)

Včelařský kroužek (účast na včelařských soutěžích, využívá včelí úly v blízkosti školy)

Keramické dílny (dílny se konají v blocích několikrát do roka)

Základní umělecká škola (výuka hry na hudební nástroje a hudební nauky)