Výchovný poradce 

Mgr., Bc. Daniela Sławińska

E-mail: reditelstvi@zskosariska.cz

Tel.: 704 037 603

 

Náplň práce:

 • ve spolupráci s ostatními učiteli sledování žáků s výchovnými a výukovými problémy, navrhování těchto žáků na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP), případně speciálně pedagogického centra (SPC), zajištění těchto vyšetření;
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • komunikace s PPP, SPC, Odborem sociálních věcí Magistrátu města Třinec, střediskem výchovné péče aj., koordinace spolupráce těchto zařízení se školou;
 • spolupráce s třídními učiteli na vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP), předávání IVP školským poradenským zařízením ke kontrole;
 • sledování termínů kontrol vyšetření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • spolupráce při zápisu do základního vzdělávání, evidence zapsaných žáků, sledování přizpůsobení žáků 1. ročníku základnímu vzdělávání;
 • orientace a pomoc při výběru školy žákům 5. ročníku při přestupu z 1. stupně na 2. stupeň úplné ZŠ, osmiletá gymnázia a konzervatoře;
 • vyhledávání nadaných a talentovaných žáků ve spolupráci s ostatními učiteli;
 • poradenská činnost pro rodiče;
 • informace ostatním pracovníkům školy o činnosti PPP, SPC aj., předávání odborných informací, nabídky pro pracovníky školy i pro rodiče;
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole, řešení přestupků proti školnímu řádu, řešení výchovných problémů;
 • výběr, nákup a evidence kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek;
 • koordinace a kontrola práce asistentů pedagoga;
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů;
 • úprava výstupů vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v mezích stanovených rámcově vzdělávacích programů;
 • úprava forem, organizace, metod a hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.