Dojrzałość szkolna – wskazówki dla rodziców dziecka sześcioletniego

Wejście do pierwszej klasy szkoły podstawowej stanowi dla dziecka znaczącą zmianę życiową. Aby dziecko mogło poradzić sobie z tą wymagającą sytuacją bez poważniejszych problemów, powinno być nie tylko wystarczająco rozwinięte pod względem rozwojowym i społecznym, ale także dobrze przygotowane.
Istotnym czynnikiem wpływającym na dojrzałość szkolną dzieci jest fakt uczęszczania do przedszkola oraz współpraca rodziny i szkoły.
Materiał ten oferuje rodzicom dzieci przedszkolnych podstawowe informacje na temat tego, co powinno ich dziecko opanować przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Należy jednak pamiętać, że rozwój dziecka jest nierówny i nie każde dziecko może osiągnąć wszystkie parametry, ale może do nich zbliżyć się.


1. Dziecko powinno być odpowiednio rozwinięte fizycznie i ruchowo, świadome kontroli nad swoim ciałem, oraz samodzielne w samoobsłudze.

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • porusza się w sposób zrównoważony, jest zręczne (np. rzuca i łapie piłkę, utrzymuje równowagę na jednej nodze, biega, skacze, bezpiecznie porusza się w codziennym otoczeniu)
 • samo się rozbiera/ubiera i zdejmuje/zakłada buty (zapina/odpina zamek błyskawiczny, zawiązuje sznurówki, zakłada czapkę, rękawiczki…) jest samodzielne podczas posiłków (poprawnie używa sztućców, nalewa napój, je czysto, korzysta z serwetki)
 • potrafi samodzielnie dbać o higienę osobistą (używa chusteczki, potrafi wyczyścić nos, umyje i osuszy ręce, użyje papieru toaletowego, korzysta z toalety, posprząta po sobie)
 • radzi sobie samodzielnie z drobnymi pracami (sprząta przedmioty na swoje miejsce, przygotowuje kolejne przedmioty, porządkuje zabawki…)
 • dba o swoje rzeczy (utrzymuje w nich porządek)
 
2. Dziecko powinno być względnie emocjonalnie niezależne i zdolne kontrolować oraz kierować swoim zachowaniem.

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • radzi sobie z oddzieleniem się od rodziców
 • zachowuje się samodzielnie, ma własne zdanie, wyraża zgodę i niezgodę
 • wykazuje się emocjonalną stabilnością, bez znaczących zmian nastroju
 • kontroluje swoje zachowanie (adekwatnie reaguje na drobne niepowodzenia, potrafi odłożyć życzenia na później, potrafi dostosować się do konkretnej czynności lub sytuacji)
 • jest świadome odpowiedzialności za swoje zachowanie
 • przestrzega ustalonych zasad
3. Dziecko powinno opanować odpowiednie umiejętności językowe, mowę oraz komunikację.

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • prawidłowo wymawia wszystkie głoski
 • mówi w zdaniach, potrafi opowiadać historię, opisywać sytuację itp.
 • w większości przypadków gramatycznie poprawnie się wyraża (czyli używa
  poprawnie rodzaju, liczby, czasu, form, słów, przyimków itp.)
 • rozumie większość słów i wyrażeń powszechnie używanych w swoim otoczeniu
 • ma odpowiedni zasób słownictwa, potrafi nazwać większość otaczających go rzeczy
 • naturalnie i zrozumiale rozmawia zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, prowadzi
  rozmowę, i respektuje jej zasady
 • próbuje napisać drukowanymi literami swoje imię (oznacza swoje rysunki znakiem
  lub literą)
 • naturalnie posługuje się komunikacją niewerbalną (gesty, mimika, mowa ciała itp.)
 • współpracuje w grupie
4. Dziecko powinno opanować koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą oraz orientację przestrzenną ( prawo-lewo, góra dół).

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • radzi sobie w czynnościach manipulacyjnych z przedmiotami codziennego użytku,
  zabawkami, narzędziami i przyborami (pracuje z klockami, modeluje, tnie, rysuje,
  maluje, składa papier, wycina, nakleja, prawidłowo przewraca strony w książce itp.)
 • radzi sobie w czynnościach manipulacyjnych z drobnymi przedmiotami (koraliki,
  drobne elementy budowlane itp.)
 • prawidłowo trzyma ołówek (w trzech palcach, pomiędzy kciukiem i lekko zgiętym
  palcem wskazującym, opierając go na palcu środkowym), ma luźny nadgarstek
 • prowadzi ślad ołówka, linie są płynne (rysuje, koloruje, w rysunkach pojawiają się
  detale)
 • potrafi naśladować podstawowe kształty geometryczne (kwadrat, koło, trójkąt,
  prostokąt), różne kształty (ewentualnie litery)
 • rozróżnia prawą i lewą stronę, prawą i lewą rękę (może popełniać błędy)
 • zazwyczaj układa elementy od lewej do prawej
 • używa prawej lub lewej ręki podczas rysowania lub w innych czynnościach, w których
  preferencja ręki jest istotna (zazwyczaj jest oczywiste, czy dziecko jest prawo – czy
  leworęczne)
5. Dziecko powinno rozróżniać bodźce wzrokowe i słuchowe.

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • rozróżnia i porównuje istotne cechy i właściwości przedmiotów (kolory, rozmiary, kształty, materiał…), znajduje ich wspólne i różne cechy
 • składa słowo z kilku usłyszanych sylab i obrazek z kilku kształtów
 • rozróżnia dźwięki (zwyczajnych przedmiotów i sytuacji akustycznych oraz dźwięki prostych instrumentów muzycznych)
 • rozpoznaje różnice między głoskami
 • dzieli słuchowo słowo na sylaby (wyklaskuje sylaby w słowie)
 • znajduje różnice między dwoma obrazkami, uzupełnia detale
 • rozróżnia proste symbole i znaki oraz proste symbole i znaki o abstrakcyjnym kształcie (litery, cyfry, podstawowe znaki drogowe, piktogramy)
 • zauważa zmiany w swoim otoczeniu, na obrazku (co jest nowe, czego brakuje)
 • prawidłowo reaguje na sygnały świetlne i akustyczne
 
6. Dziecko powinno opanować proste operacje logiczne i myślowe oraz orientować się w podstawowych pojęciach matematycznych

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • ma pojęcie o liczbie (pokazuje palcami lub przedmiotami liczbę, liczy na palcach, potrafi liczyć po jednym, rozumie, że liczba wyraża ilość)
 • orientuje się w podstawowych pojęciach matematycznych (wymienia ciąg liczb i liczy ilość elementów przynajmniej w zakresie do dziesięciu)
 • porównuje liczbę dwóch niewielkich zbiorów, np. w zakresie do pięciu elementów (rozpoznaje różnicę i określa, o ile jest dany zbiór większy lub mniejszy)
 • rozpoznaje podstawowe kształty geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt itp.)
 • rozróżnia i porównuje cechy przedmiotów
 • sortuje, grupuje i przyporządkowuje przedmioty według określonego kryterium (koraliki według koloru, kształtu, rozmiaru)
 • myśli, prowadzi proste rozważania, opisuje, co robi („myśli na głos”)
 • rozumie proste związki i zależności, rozwiązuje proste problemy i sytuacje, zadania słowne, przykłady, łamigłówki, rebusy, labirynty
 • rozumie pojęcia czasoprzestrzenne (np. nad, pod, poniżej, powyżej, wewnątrz i na zewnątrz, wcześniej, później, wczoraj, dziś), pojęcia dotyczące wielkości, masy (np. długi, krótki, mały, duży, ciężki, lekki)
7. Dziecko powinno mieć wystarczająco rozwiniętą uwagę celową i umiejętność świadomego zapamiętywania i uczenia się.

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • koncentruje uwagę na działaniach przez pewien czas (około 10-15 minut)
 • współpracuje w celowym uczeniu się (potrafi skupić się nawet na tych czynnościach, które aktualnie nie są dla niego interesujące)
 • świadomie zapamiętuje to, co przeżyło, zobaczyło, usłyszało, potrafi to sobie po odpowiednim czasie przypomnieć i odtworzyć, częściowo też ocenić
 • zapamiętuje wyliczanki, wierszyki, piosenki
 • akceptuje zadanie lub obowiązek, skupia się na przypisanych mu zadaniach, nie odwraca uwagi na inne, potrafi je dokończyć
 • postępuje zgodnie z instrukcjami
 • pracuje samodzielnie
8. Dziecko powinno być stosunkowo niezależne społecznie, jednocześnie społecznie wrażliwe, zdolne do współżycia z rówieśnikami w grupie.

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • stosuje podstawowe reguły grzecznościowe (pozdrawia, potrafi poprosić, podziękować, przeprosić)
 • nawiązuje kontakty z dziećmi i dorosłymi, komunikuje się z nimi zazwyczaj bez problemów, zaprzyjaźnia się z dziećmi, do których czuje sympatię
 • nie boi się na pewien czas oddzielić od swoich bliskich
 • jest partnerem w zabawie (szuka partnera do gry, w celu gry umawia się, dzieli się rolami i je zmienia)
 • angażuje się w pracę w grupie, podczas wspólnych działań współpracuje, dostosowuje się do poglądów i decyzji grupy
 • negocjuje i dochodzi do porozumienia, wyraża i broni swojego zdania
 • w grupie (w rodzinie) przestrzega ustalonych i zrozumiałych zasad, jeśli są instrukcje, potrafi się nimi kierować
 • wobec innych dzieci zachowuje się przyjaźnie, wrażliwie i troskliwie (dzieli się zabawkami, narzędziami, smakołykami, dzieli się też zadaniami, zwraca uwagę na to, czego chce inne dziecko)
 • jest wyrozumiałe wobec innych (potrafi się porozumieć z innymi, pójść na kompromis, być cierpliwe, pomóc młodszym)
 
9. Dziecko potrafi odbierać bodźce kulturalne i wykazywać kreatywność.

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • uważnie słucha lub ogląda z zainteresowaniem przedstawienia literackie, filmowe, teatralne lub muzyczne
 • interesuje się wystawami obrazów, kukiełek, fotografii, wizytą w ogrodzie zoologicznym lub botanicznym, gospodarstwie, fermie itp.
 • jest w stanie wziąć udział w dziecięcych imprezach kulturalnych, imprezach rozrywkowych, uroczystościach, imprezach sportowych
 • opisuje swoje doświadczenia, opowiada, co widziało, słyszało, potrafi powiedzieć, co go zainteresowało, co było dobre, co nie
 • interesuje się książkami, zna wiele baśni i opowiadań, ma swoich ulubionych bohaterów
 • zna wiele piosenek, wierszy i wyliczanek
 • śpiewa proste piosenki, ma poczucie rytmu (np. wyklaskuje rytm lub wystukuje go na bębenku)
 • tworzy, modeluje, rysuje, maluje, tnie, nakleja, wyrywa, składa…
 • bawi się w zabawy twórcze i tematyczne (np. o szkole, o rodzinie, o podróżach, o lekarzu), potrafi odegrać krótką rolę teatralną
 
10. Dziecko powinno orientować się w swoim środowisku, w otaczającym świecie i w życiu praktycznym.

Dziecko spełnia ten wymóg, jeśli:

 • orientuje się w swoim środowisku (w domu, w przedszkolu) oraz w najbliższym otoczeniu (wie, gdzie mieszka, gdzie chodzi do przedszkola, gdzie są sklepy, place zabaw, gdzie się udać w razie potrzeby itp.)
 • radzi sobie z codziennymi czynnościami i sytuacjami, (np. umie przekazać krótką wiadomość, robić zakupy i płacić w sklepie, poinformować o swoich potrzebach, pytać o to, czego nie rozumie, zadbać o rośliny lub małe domowe zwierzęta…)
 • wie, jak się zachować (np. w domu, w przedszkolu, w miejscach publicznych, u lekarza, w teatrze, w sklepie, na chodniku, na ulicy, podczas spotkań z obcymi i nieznajomymi ludźmi) i stara się tego przestrzegać
 • posiada wiedzę o świecie przyrody żywej i nieożywionej, ludziach, kulturze, technice w zakresie jego praktycznych doświadczeń (np. orientuje się w schemacie ciała, potrafi nazwać jego części i niektóre narządy, rozróżnia płeć, wie, kim są członkowie rodziny i czym się zajmują, rozróżnia różne zawody, narzędzia, wie, do czego służą pieniądze, zna nazwy niektórych roślin, drzew, zwierząt i innych istot żywych, orientuje się w środkach transportu, zna niektóre urządzenia techniczne), rozumie codzienne okoliczności, wydarzenia, zjawiska, sytuacje, z którymi bezpośrednio się spotyka (np. pogoda i jej zmiany, zmiany pór roku, materiały i ich właściwości, podróże, środowisko życia i jego ochrona, nawyki proekologiczne)
 • posiada wiedzę na temat szerszego środowiska (np. o naszym kraju, rzekach, górach,
  narodowości, języku, zwyczajach…) posiada wiedzę fragmentaryczną o istnieniu innych krajów i narodów i o różnorodności świata (o kontynentach, planecie Ziemi, wszechświecie…)
 • odpowiednio i bezpiecznie zachowuje się w środowisku szkolnym, domowym i publicznym (na podwórzu, w sklepie, u lekarza…), zdaje sobie sprawę z możliwych zagrożeń (rozpoznaje niebezpieczną sytuację, jest ostrożne, nie ryzykuje), zna i stosuje się do podstawowych zasad ruchu drogowego (przechodzenie przez jezdnię, sygnalizacja świetlna itd.)
 • zna czynniki szkodzące zdrowiu (np.palenie)
 • ma świadomość niepożądanych zachowań, takich jak dręczenie, przemoc…