W naszym przedszkolu wspieramy rozwój niezależnego i zdrowego, pewnego siebie dziecka poprzez edukację naturalną. Stwarzamy warunki do uzyskania podstaw edukacji dla wszystkich dzieci w oparciu o ich możliwości, zainteresowania i potrzeby. Zapewniamy odpowiednią opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w szkolnym programie edukacyjnym „Poznaję otaczający mnie świat”. Filozofią naszego Przedszkola „Pod Daszkiem“ jest kształtowanie umiejętności życia w „wielkiej rodzinie”, żyjącej pod jednym dachem w przyjaźni, wzajemnej empatii, współpracy i pomocy. Zapewniamy dzieciom bezpieczne, komfortowe i radosne środowisko. Uczymy je rozumienia świata, myślenia o swoim zdrowiu, prowadzimy do swobodnego i niezależnego działania zgodnie z zasadami demokracji. Wspieramy też poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).

Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami oraz angażują ich do pracy na rzecz przedszkola oraz współorganizacji tradycyjnych uroczystości (Macierz Szkolna).

Rodzice otrzymują informacje na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

PROPONUJEMY:

Metoda  dobrego startu

Podejście indywidualne, praca w małej  grupie

Atmosfera rodzinna

Dwujęzyczność

Grupy mieszane wiekowo

Elementy pedagogiki Montessori

Profilaktyka logopedyczna

Współpraca z Biblioteką Koszarzyska, Trzyniec

Praca z ceramiką

 Wycieczki krajoznawcze i poznanie środowiska przyrodniczego

Teatr Czeski Cieszyn, Trzyniec

Kurs narciarski, nauka pływania wg aktualnych możliwości