Zgodnie z brzmieniem ustawy nr 561/2004 Dziennika Ustaw o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym również w naszej szkole działa RADA SZKOŁY. Rada powołana została przez Urząd Gminny w Koszarzyskach, który zadecydował, że w jej skład wchodzić będzą 3 osoby. Wśród nich znajdować się będzie 1 przedstawiciel gminy oraz wyłonieni drogą wyborów 1 przedstawiciel opiekunów prawnych uczniów oraz 1 przedstawiciel grona pedagogicznego szkoły. Członkowie RSz wybierani są (lub mianowani) na okres 3 lat. W myśl §167 Rada Szkoły powołana została jako organ szkoły umożliwiający gminie, rodzicom (opiekunom prawnym) niepełnoletnich uczniów, pedagogom oraz innym osobom brać czynny udział w zarządzaniu szkołą. Rada szkoły między innymi uchwala regulamin szkoły, regulamin klasyfikacji czy sprawozdanie roczne szkoły. Ma również możliwość zaproponować gminie ogłoszeni konkursu na dyrektora szkoły. Opiekun prawny może poprosić o udział w posiedzeniu Rady czy o konsultację członków Rady, może też składać do Rady skargi i zażalenia. Dalsze informacje o funkcjonowaniu Rady można uzyskać w dyrekcji szkoły czy u jej członków.

Skład Rady Szkoły na okres lat 2022 – 2025:

Mgr. Silvie Lisztwanová – przedstawiciel grona pedagogicznego, prezes Rady

Alina Koždoňová – przedstawiciel Gminy Koszarzyska

David Cieślar – przedstawiciel opiekunów prawnych