Organizacja dnia

  • Świetlica szkolna działa w dniach nauki szkolnej od godz. 6:30 do 7:45 oraz od 11:40 do 16:00. Dwa oddziały świetlicy – czeski oraz polski – działają w ścisłej współpracy. Uczniowie przychodzą do świetlicy pod opieką nauczyciela zaraz po skończeniu lekcji, albo po obiedzie pod opieką świetliczanki.
 
  • Świetlica szkolna realizuje zajęcia na podstawie programu nauczania świetlicy szkolnej. W ramach zajęć świetlicy odbywają się czynności relaksacyjne, rekreacyjne, ruchowe oraz kółka zainteresowań. Dzieci mają też możliwość odrabiania zadań w czasie pobytu w świetlicy.
 
  • Odrabianie zadań – nie jest obowiązkową czynnością. Odbywa się nie wcześniej, niż po godz. 15, za zgodą rodziców. Dziecko pracuje samodzielnie, świetliczanka zadań domowych nie sprawdza. 
 
  • Zajęcia Szkoły Muzycznej – w budynku szkoły prowadzi swoją działalność Szkoła Muzyczna Jabłonków. Dziecko zapisane na lekcje gry na instrumencie albo na lekcje teorii muzyki odbiera nauczyciel ze świetlicy i po skończeniu lekcji ponownie dziecko przyprowadza. 
 
  • Uczeń na początku roku szkolnego powinien oddać wypełnioną Kartę zapisu do świetlicy, w której rodzic zaznacza godziny wyjścia dziecka ze świetlicy w poszczególnych dniach oraz czy dziecko odchodzi samo, czy tylko w towarzystwie rodzica. 
 
  • O zmianach w czasie wyjścia dziecka rodzic powinien zawsze poinformować świetliczankę za pośrednictwem zeszycika informacji.
 
  • Opłata za uczęszczanie w zajęciach świetlicy wynosi 100,- Kcz/miesiąc, oraz u dzieci uczęszczających do świetlicy tylko 2 dni w tygodniu albo mniej 50,- Kcz/miesiąc. Opłata częściowo pokrywa koszty materiałów używanych w zajęciach, natomiast nie pokrywa kosztów pracy wychowawczyń. 
 
  • Jeżeli dziecko wielokrotnie nie przestrzega Regulaminu wewnętrznego świetlicy szkolnej, może zostać ze świetlicy wykluczone.
 
 

Aktualna oferta kółek zainteresowań w roku szkolnym 2023/2024:

Religia katolicka – przedmiot nadobowiązkowy

Religia ewangelicka – przedmiot nadobowiązkowy

Język angielski dla dzieci klas 1 i 2 (podstawy języka angielskiego oraz przygotowanie do nauki języka obcego)

Młody Ratownik (zasady pierwszej pomocy oraz rozwiązywanie sytuacji kryzysowych)

Kółko taneczne (zajęcia muzyczno-ruchowe, podstawy tańców, przygotowanie występu)

Zręczne rączki (gotowanie, robótki ręczne)

Kółko pszczelarskie (do dyspozycji ule w pobliżu szkoły, uczęszczanie w konkursach pdzczelarskich)

Kółko ceramiczne (zajęcia odbywają się w blokach kilka razy w roku)

Szkoła muzyczna – lekcje indywidualne gry na instrumentach muzycznych oraz lekcje teorii muzyki prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Muzycznej Jabłonków w czasie otwarcia świetlicy szkolnej.