Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina - Świetlica szkolna

Personální zajištění ŠD - ŚSz

Miriam Bocková - vychovatelka

bockova@zskosariska.cz

Natalia Lachová

natalia.lachova@zskosariska.cz

 Aneta Mazurová - vychovatelka 

mazurova@zskosariska.cz

 

- Školní družina je v provozu ráno od 6:30 do 7:45 a pak od konce vyučování tj. od 11:40 do 16:00 hodin. Školní družina má dvě oddělení tj. 1. oddělení s českým jazykem vyučovacím a 2. oddělení s polským jazykem vyučovacím. Děti přicházejí do ŠD v doprovodu vyučujícího ihned po skončení vyučování, kde je převezme vychovatelka ŠD.

- O děti, zapsané v ŠD, ale nestravující se ve školní jídelně, se stará v době obědů dozorující učitel. Po obědě tento učitel předá dítě vychovatelce ŠD. Během oběda, nestravující se děti čekají ve školní družině, stejně tak jako děti již odstravované.

- Žák, který navštěvuje školní družinu je povinen odevzdat zápisní lístek řádně vyplněný a podepsaný zákonnými zástupci s naprosto přesně uvedenými odchody žáka ze ŠD. Změny o odchodu je nutno hlásit písemně, a to i v případě jednoho dne. Žák, který se nemůže zúčastnit činnosti ve ŠD musí být řádně omluven.

- Poplatek u pravidelných žáků je 60,- Kč/měsíc a u nepravidelných žáků včetně žáků zapsaných jen na zájmový útvar školní družiny je 30,- Kč/měsíc. Tímto poplatkem jsou částečně pokryty provozní náklady na zájmovou činnosti dětí nikoliv však mzdové náklady. Hospodaření je řádně evidováno.

- Přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťují paní vychovatelky Miriam Bocková a Aneta Mazurová. 

- V případě vážných přestupků proti řádu školy a ŠD je možno dítě ze školní družiny vyloučit. Toto musí být provedeno v souladu s vyhláškou o zřizování ŠD.

- V případě, že je dítě "poškole", vyučující informuje o této skutečnosti vychovatelku ŠD a dítě poté předá osobně vychovatelce ŠD.

- Třídní učitel informuje vychovatelku ŠD o absenci, o  změnách rozvrhu, o všech změnách, jež mohou narušit plynulý provoz ŠD.

- První část činnosti ve ŠD je odpočinková, následuje zájmová činnost dle týdenního rozpisu a na závěr probíhá individuální činnost dětí - hry, soutěže... Režim dne je možno dle potřeby upravit. Rozhoduje o tom vychovatelka ŠD.

Nabídka zájmových útvarů:

Keramika

Včelařský kroužek

Informatika

Čtenářský kroužek

Výtvarný kroužek

Sportovní kroužek

Logik

Badatelský klub

Soukromou výuku hry na hudební nástroj zajišťuje paní Mgr. Daniela Sławinská (d.slawinska@seznam.cz).