Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od

9. 2021

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity MŠ v následujícím pořadí : 

  1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem v Obci Košařiska.
  2. Dítě, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v Obci Košařiska.
  3. Dítě, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem v Obci Košařiska.
  4. Děti mladší 3 let od věkově nejstarších – nejdříve však od 2 let, které mají trvalý pobyt v Obci Košařiska.
  5. Děti od 2 let, které mají trvalý pobyt mimo Obec Košařiska v pořadí od nejstarších k nejmladším. 

 

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře),
  • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře),
  • vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte,
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU,
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.